Marksättningar

Stockholms Stads Stadsbyggnadskontor & Miljöförvaltning har lagt ut mycket bra kartor på Internet, där man förutom gator mm kan se bl a markförhållanden med lerdjup osv, grundvatten, stomnät och borrhål. Enkel användning - knappa bara in din adress eller fastighetsbeteckning, välj typ av karta och zooma in till lagom nivå. För detaljerad och exakt information får man nog dock använda "riktiga" kartor.

 

Möjliga orsaker till marksättningar som resulterar i sprickbildningar i hus och lutande golv mm.


En anledning till marksättningar kan vara sjunkande grundvattennivå orsakad av t. ex. vatteninläckning till avloppskulvertar, som i så fall kan orsaka en förändring av stabiliteten i de lerlager som många av fastigheterna vilar på. Krympande lerskikt tillsammans med tung trafik kan medföra betydande skador på våra hus. Leror kan krympa mycket men det behövs inte mycket för att ett hus ska stjälpa/börja luta eller för att många gamla hus med relativt dåliga betonggrunder ska spricka. Reparationerna kan bli mycket kostsamma och villaföräkringen täcker knappast denna typ av skada. Det är därför viktigt att noggrannt utreda de verkliga orsakerna till problemen.


Se nedan några allmänna teorier.


Möjliga orsaker till skador på grunder, på hus byggda av sten eller trä, med eller utan revetering (puts), är

 • avvattning av de lerlager huset är byggt på
 • vibrationer i marken
 • kombinationseffekter
 • långtidseffekter

Avvattning av de lerlager huset är byggt på

 1. Leran är ej homogen, dvs leran har ej lika egenskaper i alla volymdelar (exempelvis är lerlagren ofta skiktade, med olika slags lera som uppträder olika vid förändringar i vatteninnehåll).
 2. Leror kan krympa upp till 35%
 3. Krympningens effekter beror på hur jämnt/ojämnt krympningen sker. I bästa fall sjunker huset utan stjälpning eller sönderbrytning. Det är dock vanligare att krympningen sker ojämnt vilket medför att huskroppen
  • stjälper (golv sluttar mm)
  • blir skev (fönster och dörrar tränger eller fastnar förutom att sprickor och skarvar uppträder)
  • bryts sönder (kraftiga sprickor uppträder förutom alla andra symptom)

Möjliga orsaker till avvattningen

 1. Inläckage till djupt liggande sprängda kulvertar (grova kulvertstammar för regional avledning av dag- och avloppsvatten)
 2. Inläckage till grunt liggande kulvertar i gatorna (kanske upp till 3-6 meter djupt i marken/lerlagret)
 3. Träd med extrem vattenuppsugning såsom björkar. Även syrener kan enligt uppgift förbruka stora vattenmängder. Vattenupptagningen står vanligen i direkt proportion till trädets (buskagets) totala bladyta.
 4. Andra lokala förhållanden som kan avleda dagvatten och minska grundvattentillståndet. Närliggande mer vattengenomsläppliga jord/sand-lager som kan leda bort vatten från sitt närområde. Kanske pga större markarbeten i närområdet (större vägbyggen mm).

Vibrationer i marken

Vibrationer i markens delar tillför en rörlighet, som normalt medför en sammanpackning. Framför allt av jord som är naturligt porös, exempelvis kraftigt sandhaltiga markdelar.

 

Leror är dock föga porösa. Vattenhaltiga leror leder vibrationer bättre än relativt torra lerlager. I de sistnämnda kan dock sammanpackning ske när eventuell krympning satt in. Är lerorna vattenhaltiga, transporteras vibrationernas energi (med viss dämpning) mer eller mindre långt bort från vibrationskällorna.

 

I det långa loppet kommer kraftiga vibrationer att påverka såväl isolerskiktens hållfasthet och täthet såväl som själva grunderna, som kan komma att uppvisa sprickor. Vid mer elakartade grundsprickor kan dessa säkerligen fortplantas upp i huskroppen, speciellt om det är ett murat hus.

 

Trähus med revetering kan få reveteringsskador. Då kan husets trästomme av olika skäl ha utsatts för större deformationer på grund av "lersammanpackning" och/eller större sättningar i grunden.

 

Kombinationseffekter

Om avvattning av en eller annan, eller fler sammanverkande orsaker sker tillsammans med vibrationer, kan skadorna i extremfall lätt bli dramatiska.

Långtideffekter är troliga och det är långt ifrån osannolikt att vissa skador kan ha osakats för länge sedan.

 

Det kan vara så, att skadorna förvärras så att de blir observerbara först efter relativt lång tid, när ytterligare orsaker tillstöter.

Långtidseffekter

En avvattning som lett till krympning kan initiera sprickbildning, vilken förvärras om lerorna på nytt sväller vid en senare höjning av grundvattnet. Grundplattor, grundmurar och murverk är spröda strukturer, som inte tål särskilt stora drag- och böjspänningar innan de spricker.

 

Fram- och återgående deformationer (som när man bockar en tråd fram och åter) leder först till sprickor och sen vid återböjningen ofta till vidgning av sprickorna. Sker detta i upprepade turer kan sprickbildningen bli dramatisk!

 

Alla träd växer med åren. Ökad bladyta kommer att medföra ökad vattenupptagning. Denna kan reduceras genom att träden "hamlas" eller om man - i de fall träden har flera stammar - gelsar ur träden ordentligt. Många träd och/eller tillkommande nya träd kan förvärra situationen.

 

 

Tillkommer sedan vibrationer i det nyss beskrivna skedet kan effekterna eventuellt bli mycket kraftiga.

 

 

Sidan uppdaterad på 0.04 sekunder
579,622 unika besök